آئـــینه

آئینه، چله‌نشین شادمانه

با آئینه بخند و حرف بزن
سرمای زمستون، گرما و شادی وجودت رو از آئینه بگیر

دانلود